Mexles di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de

Nivîskar: Abdurrahman ADAK
Jimar: Jimar 10

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nubihar/issue/45498/537864